یک نسخه ساده و موثر برای تمام بیماری ها

حکیم ایرانی: نحوه رویکرد به بیمار در طب سنتی به گونه ای است که در اکثر اوقات نمی توان برای افراد نسخه واحدی تجویز کرد...