درمان ساده گلودرد

از درمانهای ساده گلودرد و التهاب لوزه ها ...


پرخوری یعنی چه

حکیم ایرانی: یکى از علل اصلى پیدایش بیمارى ها که اکثر بیمارى ها از آن سرچشمه مى گیرد، پرخورى است؛ ولى ..