ابن سینا؛ پزشک ایرانی بی نظیر

این روزها به مناسبت برگزارى جشن‏هاى هزاره حکیم و پزشک نامدار ابو على سینا رسالات و مقالات متعددى در بزرگداشت مقام علمى او در روزنامه‏ها درج مى‏گردد.


استفاده از خارشتر در درمان سرطان معده

بیمارى سرطان در مبتلایان، به اقسام و اشکال مختلف بروز مى کند و تاکنون نیز علت و سبب پیدایش آن را نیافته اند.