تخم مرغ عسلی؛ بلی یا خیر؟-2

چون زرده تخم مرغ غذای حیوانی ضعیف و کم بنیه است و منفذی برای خروج فضولات ناشی از هضم در زمان جنینی وجود ندارد، لذا زرده معتدل و مایل به حرارتی لطیف می باشد تا بتواند به سرعت به خون تبدیل گردد.


تخم مرغ عسلی؛ بلی یا خیر؟-1

یکی از مخالفتهایی که در مورد استفاده از زرده تخم مرغ نیمبرشت(عسلی) ابراز می گردد این است که تخم مرغ نیمبرشت می تواند انتقال دهنده باکتری سالمونلا باشد. متن پیش رو حاوی نکاتی از طب جدید و طب سنتی در این زمینه به عنوان مقدمه و در نهایت جمع بندی این نکات جهت رسیدن به یک نتیجه قابل استفاده می باشد.